Växel: 08 - 411 49 00 | Support: 08 - 403 057 50 info@run.se

Vår Miljöpolicy

RUN – Miljöpolicy

Vår affärsverksamhet bygger på att vi säljer kunskap och tjänster inom infrastruktur och drift. Målet med vårt arbete hos kunder är att effektivisera arbetet och därmed indirekt minska användandet av resurser, såsom exempelvis transporter och pappershantering. Därmed kan vår verksamhet anses utgöra en del i samhällets arbete att minska förbrukningen av produkter och transporter som i sin tur minskar belastningen på vår miljö.

» Vi skall ständigt eftersträva att kommunicera, både när det gäller tal och skrift, i ett miljövänligt elektroniskt format.
» Vi skall ständigt sträva efter att använda elektroniskt kommunikation i första hand framför att använda miljökrävande transportmedel.
» Vi skall ständigt sträva efter att använda de mest miljöriktiga produkterna inom vår administration.
» Vi skall alltid använda oss av en miljöriktig återvinning för slutanvänd elektronik samt pappersprodukter.
» Vi skall uppfylla miljökrav enligt lagar och förordningar.

Miljömål för RUN Communications

Vi har valt följande områden som vi kommer att fokusera vårt arbete på.

+

Arbetsresor till och från kontoret

I syfte att bl.a. minska våra resor till och från våra arbetsplatser skall vi möjliggöra att vissa delar av det dagliga arbetet kan utföras från arbetstagarnas hem. Detta gäller bland annat inrapporteringar av tid, åtkomst till nätverksresurser och programmeringsarbeten.

i

Förbrukningsmaterial

Alla våra egna emballage skall vara tillverkat av miljövänligt material. Alla förbrukade papper på kontoren lämnas till returhantering med återvinning. Genom den elektroniska revolutionen arbeta vi med digital information i form av elektronisk post och anslagstavlor på intranät och Internet i stället för trycksaker. All kommunikation mellan företaget och de anställda baseras på elektronisk post.

Energi

För att i möjligaste mån minska energiförbrukningen används idag lågenergilampor där så är möjligt. Kontoret är släckt nattetid samt under helger. För datorer används energibesparande funktioner där så är möjligt. Genom innovativa tekniska lösningar minimeras användandet av onödig mängd kringutrustning.

Tjänsteresor

Vi har för avsikt att minska vårt resande med transportmedel som släpper ut koldioxid i stor omfattning dvs. i första hand flyg, men även biltransporter. Företaget har inte tjänstebilar för sina medarbetar utan subventionerar lokaltrafikens månadskort till de anställda när detta är möjligt.